Ejendomme i ældre byområder i Aarhus Kommune er blevet områdeklassificerede, fordi sådanne arealer erfaringsmæssigt kan være let forurenede med tjærestoffer og bly. Der er tale om diffus jordforurening, der ikke er knyttet til bestemte områder på de enkelte ejendomme. Forureningen er som regel kun knyttet til overfladejorden og fyldjord, mens de dybereliggende, uberørte (intakte) jordlag ofte ikke er forurenede.

Områdeklassificeringen i Aarhus Kommune er inddelt i områder med analysepligt og områder uden analysepligt (analysefrie områder), når der skal fjernes overskudsjord fra de områdeklassificerede arealer. Områdeklassificeringen omfatter ikke vejarealer.

Ved jordflytning fra områdeklassificerede arealer skal jordens forureningsgrad dokumenteres ved udtagelse og analyse af et repræsentativt antal blandeprøver. Som udgangspunkt gælder analysepligten kun for overfladejorden og fyldjorden på de pågældende arealer.

Vi anbefaler, at udtagning af jordprøver til analyse udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for området.

Blandeprøverne skal sammensættes af fem enkeltprøver, som udtages jævnt fordelt over det areal, der skal undersøges. Jorden fra de fem enkeltprøver blandes og homogeniseres, og herfra tages blandeprøven til laboratorieanalysen. På den måde vil prøven give et gennemsnitligt billede af forureningsniveauet i jorden.

Figur 1: Undersøgelse uden for område med påvist forurening.

Figur 1: Undersøgelse uden for område med påvist forurening.

Hvis der ikke er kendskab til andre forureningskilder, skal jordprøverne analyseres for indhold af kulbrinter, PAH-komponenter samt metallerne bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink. Hvis jordlagene er tydeligt lagdelt (muld, sandfyld, stabilgrus, lerfyld osv.), anbefaler vi, at de forskellige jordlag analyseres hver for sig.

På baggrund af analyserne skal jorden inddeles i kategorier afhængig af indholdet af og koncentrationen af forureningskomponenter. Som udgangspunkt udtages én prøve pr. 120 tons fyldjord.

 

Når resultaterne af prøvetagningen foreligger, skal den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en klassifikationsrapport eller -notat om undersøgelsen. På nedenstående link kan du se hvad klassifikationsrapporten/-notatet som minimum skal indeholde:

Læs om klassifikationsrapport/-notat her.

Ved mindre klassifikationsundersøgelser kan rapporteringen vedlægges direkte i FlytJord.dk i forbindelse med anmeldelse af jordflytningen. Rapporteringen i FlytJord.dk skal som minimum indeholde situationsplan med prøvetagningspunkter, analyseresultater og prøvebeskrivelser.

De analysefrie områdeklassificeredearealer er inddelt i zoner, hvor jorden som udgangspunkt bliver betragtet som henholdsvis kategori 1-jord (ren jord) eller som kategori 2-jord (let forurenet jord). Der er ikke krav om analyser, når jord fra disse områder skal bortskaffes.

Bemærk, at du som udgangspunkt skal håndtere fyldjord fra veje som kategori 2-jord (let forurenet jord), med mindre analyserede jordprøver viser, at jorden er ren.

Hvis du ønsker at nedklassificere kategori 2-jord fra analysefri arealer til kategori 1-jord, skal du sikre, at der udtages og analyseres et repræsentativt prøver, svarende til én prøve pr. 120 tons jord, der ønskes nedklassificeret. Prøvetagningen foregår på samme måde som ved analysepligtige områder.


GIS Kort

www.Flytjord.dk