Al fyldjord fra veje i Aarhus Kommune betragtes som let forurenet, med mindre der er kendskab til kraftigere jordforurening i eller nær graveområdet. Det gælder uanset om vejstykket ligger i et områdeklassificeret område med eller uden analysepligt. Fyldjord fra veje kan derfor bortskaffes som let forurenet jord uden yderligere analyser. Der er kun krav om analyser, hvis fyldjorden skal nedklassificeres til ren jord, eller hvis der er kendskab til kraftig forurening i eller tæt på graveområdet.

Intakte aflejringer kan håndteres som ren jord uden forudgående analyser, med mindre der findes kraftigere forurenet fyldjord ovenover.

Ved nedklassificering af fyldjord fra veje i områdeklassificerede arealer med analysepligt eller fra analysefri kategori 2-områder skal der udføres minimum én analyse pr. 90 tons fyldjord. Der må maksimalt være 100 meter mellem boringerne, og der skal udføres minimum én boring pr. vej.

Vi anbefaler, at udtagning af jordprøver til analyse fra vejarealer udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for jordforureningsområdet.

Ved nedklassificering af fyldjord fra veje i områdeklassificerede analysefri kategori 1-områder eller veje uden for områdeklassificeringen skal der udføres minimum én analyse pr. 120 tons fyldjord. Der må være maksimalt 130 meter mellem boringerne, og der skal udføres minimum én boring pr. vej.

Jordprøverne skal analyseres for indhold af totalkulbrinter, PAH’er og metallerne bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink. Er der nærliggende kilder til anden forurening skal analyseprogrammet tilpasses i overensstemmelse hermed.

Den mest hensigtsmæssige planlægning af prøvetagning før ledningsarbejde i en vej vil afhænge af gravedybden, ledningsgravens bredde og tracéets længde. Vi anbefaler, at asfaltbelægningen på prøvetagningsstederne opskæres (ikke fræses), så asfaltfragmenter ikke bliver sammenblandet med det underliggende bærelag.

Jordprøverne udtages som vertikale blandeprøver, bestående af minimum fem delprøver, fordelt ned gennem fyldlagets tykkelse jf. ovennævnte analysekrav. Såfremt der findes flere fyldlag, udtages en vertikal blandeprøve fra hvert fyldlag.

Prøvetagningen skal altid udføres således, at prøverne udtages, så de repræsenterer jordpartiet bedst mulig.

 Figur 1: Viser hvordan boringer placeres i et nyt ledningstracé og i et eksisterende ledningstracé.

Figur 1: Viser hvordan boringer placeres i et nyt ledningstracé og i et eksisterende ledningstracé.

Når resultaterne af prøvetagningen foreligger, skal den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en klassifikationsrapport eller -notat om undersøgelsen På nedenstående link kan du se, hvad klassifikationsrapporten/-notat som minimum skal indeholde:

Læs om klassifikationsrapport/-notat her.

Ved mindre klassifikationsundersøgelser kan rapporteringen vedlægges direkte i FlytJord.dk i forbindelse med anmeldelse af jordflytningen. Rapporteringen i FlytJord.dk skal som minimum indeholde situationsplan med prøvetagningspunkter, analyseresultater og prøvebeskrivelser.

VejJord er en offentligt tilgængelig database over gravearbejder i vejarealer i Aarhus Kommune. Her kan du finde oplysninger om allerede udførte arbejder og undersøgelser, og du kan oprette sine egne projekter, så andre kan få glæde af den viden, der er i området.

Du skal oprettes som bruger for at kunne lægge oplysninger ind i databasen.

Læs mere om VejJord.