Den miljøtekniske rådgiver kan anvende 50 procent-reglen til at nedklassificere et jordparti, der ønskes bortskaffet til et godkendt modtageanlæg. Reglen kan i andre sammenhænge ikke anvendes til dokumentation af forureningstilstanden i jord. Jordpartiet, der skal bortskaffes, opdeles i et antal delområder, og fra hver del udtages en blandeprøve bestående af minimum fem nedstik.

Hvis nedenstående forhold er overholdt, kan 50 procent-reglen anvendes til nedklassificering af jordpartiet.

  • Der skal være tale om et homogent jordparti med ensartet sammensætning af jordarter og ensartet anvendelseshistorik. Det vil eksempelvis sige, at der ikke må blandes jord fra havearealer med jord fra et areal, hvor der har været værkstedsaktiviteter, beboelse eller kemikalieoplag.
  • Der skal være udtaget mindst tre jordprøver i det samlede jordparti.
  • For hver enkelt forureningskomponent må det gennemsnitlige indhold i de analyserede prøver ikke overskride grænseværdien for den forureningskategori, som jorden ønskes nedklassificeret til.
  • Forureningsindholdet for hver enkelt forureningskomponent i hver enkelt jordprøve må ikke overskride grænseværdien for jordkategorien med mere end 50 procent.