En detaljeret beskrivelse af prøvetagning i jord findes i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 13, 1998.

Læs vejledning nr. 13 fra Miljøstyrelsen

Generelt anbefaler vi, at jordprøver udtages, inden jorden graves op. På den måde kan jorden anvises direkte til jordrenseanlæg eller til anden slutdisponering, og i forbindelse med afgravningen er der større mulighed for, at forurenede og rene jordpartier holdes adskilte.

For at minimere risikoen for sammenblanding af forurenede og rene jordpartier og for at undgå fortynding af en eventuel forurening, skal opgravning af forurenede jordpartier ske under miljøteknisk tilsyn.

Partier af forurenet jord anbefales altid afgravet, før partier af let forurenet eller ren jord afgraves.

Punktprøver
Jordprøver udtages typisk fra miljøtekniske boringer eller fra prøvegravninger. Boringer/prøvegravninger placeres i eller tæt ved mulige forureningskilder, hvor risikoen for forurening er størst. Fra boringer udtages typisk jordprøver for hver halve meter og altid mindst én jordprøve fra hvert jordlag.

Figur 1 Udtagning af jordprøver fra en boring – punktprøve.

Figur 1 Udtagning af jordprøver fra en boring – punktprøve.

Ved dokumentation for ren bund efter forureningsoprensning skal valget af prøvetagningsmetode – punktprøver eller blandeprøver – baseres på hvilke forureningskomponenter, der har indgået i oprensningen.

Blandeprøver
En jordprøve kan også udtages som en blandeprøve bestående af fem enkeltprøver. De fem enkeltprøver blandes og homogeniseres, og herfra udtages blandeprøven. Hermed opnås et gennemsnitligt indhold af forurenende stoffer i jorden. Blandeprøver kan udtages som enten vertikale eller horisontale blandeprøver.

Blandeprøver anvendes typisk i forbindelse med en overfladescreening af jord, der skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg, hvor f.eks. et større areal inddeles i delområder, og der udtages en blandeprøve i hvert delområde (se figur 2). Resultaterne fra en sådan screeningsundersøgelse kan danne grundlag for udarbejdelse af en jordhåndteringsplan for overfladejorden på den pågældende lokalitet.

Læs om jordhåndteringsplaner

Figur 2 Udtagning af blandeprøver fra overfladejorden

Figur 2 Udtagning af blandeprøver fra overfladejorden.

Ved dokumentation for ren bund efter forureningsoprensning skal valget af prøvetagningsmetode – punktprøver eller blandeprøver – baseres på hvilke forureningskomponenter, der har indgået i oprensningen.

Opgravet jord lægges enten i miler eller læsses direkte i containere, hvorfra prøverne tages. Forurenet jord skal afskærmes fra underlaget, så der ikke sker afsmitning af forurening til underliggende jord med lavere forureningsgrad.

Jord i miler
En mile må være maksimalt fem meter bred og 2,5 meter høj. Den kan opdeles med henblik på særskilt kategorisering af de enkelte dele.

Inddelingen sker ved opmærkning i dele, som svarer til den jordmængde, som hver prøve skal repræsentere. Inddelingen skal ske ved parallelle snit på tværs af milen. Fra hver del udtages en repræsentativ jordprøve ved sammenstik af minimum fem enkeltprøver. Enkeltprøverne udtages jævnt fordelt og midt i jordmilen eller som minimum i 50 centimeters dybde. Enkeltprøverne blandes sammen og homogeniseres, og jordprøven udtages herfra.

På baggrund af analyseresultaterne kan jordmilen enten bortskaffes som ét samlet jordparti eller sorteres ud fra analyseresultaterne fra de enkelte dele.

Oplægges jorden i miler, som er højere end 2,5 meter og bredere end fem meter, kan jorden ikke betragtes som ét samlet jordparti. Årsagen er, at det er vanskeligt at udtage repræsentative jordprøver fra store miler.

Er den opgravede jord meget heterogen med jordpartier, som adskiller sig i form af misfarvning, lugt eller lignende, skal disse partier analyseres særskilt.

Jord i container
Udtagning af jordprøver i containere skal ske, sådan at jordprøverne repræsenterer det opgravede jordvolumen bedst muligt. Jordprøverne udtages ved sammenstik af minimum fem enkeltprøver jævnt fordelt i jordpartiet. Enkeltprøverne udtages minimum 0,5 meter inde i jordpartiet. Enkeltprøverne sammenblandes og homogeniseres, og jordprøven udtages herfra.

Er jorden i containerne meget heterogen med jordpartier, som adskiller sig i form af misfarvning, lugt eller lignende, skal disse partier analyseres særskilt.

På baggrund af analyseresultaterne kan jorden i containerne enten bortskaffes som ét samlet jordparti eller sorteres ud fra analyseresultaterne af de enkelte containere.