I nedenstående tabel er anført de gældende krav til prøveantal i forbindelse med jordflytninger og dokumentation af ren jord. De anførte prøveantal forudsætter, at der forinden er redegjort for eventuelle punktkilder til forurening på de pågældende arealer eller ejendomme. Der gælder dog særlige dokumentationskrav for ren jord, der ønskes bortskaffet til jordtippe i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Læs retningslinjer for modtagelse af ren jord i OSD.

Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes en omregningsfaktoren 1,8 ton pr. kubikmeter jord, med mindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde.

Tabel over analysefrekvens.

Tabel over analysefrekvens.

*1) Kravene til prøveantal er som udgangspunkt gældende for fyldjord og overjord.

*2) Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en jordhåndteringsplan, som kommunen har godkendt.

Læs mere om jordhåndtingsplaner her.

Jordprøver skal analyseres for de stoffer, som jorden kan forventes at være forurenet med. Relevante analyseparametre fastsættes på baggrund af tidligere og nuværende aktiviteter på ejendommen.

Hvis der ikke er kendskab til andre forureningskilder, skal jordprøverne analyseres for indhold af kulbrinter, PAH-komponenter samt metallerne bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink.

Du skal være opmærksom på, at modtageanlæg for jord i visse tilfælde kan have yderligere krav til analyseparametre.

Jordprøverne skal analyseres af et anerkendt og akkrediteret laboratorium. Analysemetodens detektionsgrænse skal som udgangspunkt udgøre 1/10 del af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

I øvrigt henviser vi til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 13, 1998 "Prøvetagning og analyse af jord". Heri er analyseparametre for en række virksomhedstyper (brancher og stoffer) angivet, ligesom du kan finde en beskrivelse af de mest benyttede analysemetoder.

Se branchebeskrivelser og stofoversigter