Uanset om din olietank er til opvarmning af din bolig eller til brug i din virksomhed, så er der er en række regler, du skal være opmærksom på. Det gælder også, hvis du ikke længere skal bruge din olietank. Hvis du ønsker en ny olietank, skal du oplyse det til kommunen. Du skal give besked til kommunen senest 14 dage før, tanken etableres.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at etablering af tank eller rør kun må udføres af et firma, der er kvalificeret til arbejdet, og som har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde.

Hvis du ønsker at sløjfe en olietank, skal kommunen have besked senest fire uger efter sløjfningen. Uanset om du vil sløjfe, fjerne eller etablere en olietank, skal du bruge vores selvbetjeningsløsning herunder, systemet kræver NemID.

Har du ikke NemId, eller er du fritaget for digital post, kan du henvende dig til: Virksomheder og Jord i Teknik og Miljø på telefon 89 40 25 53 eller via mail jord@mtm.aarhus.dk.

Oplysninger om olietanke, som tidligere er indberettet til kommunen, kan du finde på https://minejendom.aarhus.dk. Her er det bl.a. muligt at finde tømningsattester.

Skal du anmelde eller afmelde en olietank for andre, kan du bruge nedenstående fuldmagt:

Fuldmagt til anmeldelse af olietank

Har du en olietank, er der visse miljøregler, du skal overholde. De er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, som handler om tanke og rør, der anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.)

Reglerne kan virke omfattende - men baggrunden for de mange regler er at sikre, at olietank og rørsystem er tætte, og at der ikke sker lækage til omgivelserne. Dette er både i din og miljøets interesse.

Læs olietankbekendtgørelsen her

 

Villaolietanke er tanke under 6.000 liter til boligopvarmning. Du kan læse nærmere om reglerne for disse tanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor lang levetid de forskellige typer tanke under 6.000 liter har, og hvornår de skal tages ud af brug. I fagsprog kaldes det sløjfningsterminer.

Læs mere om sløjfningsterminer her

Når din olietank tages varigt ud af brug, skal anlægget sløjfes. Ved sløjfning, skal tank og rør tømmes for eventuelt restindhold.

For nedgravede tanke skal sløjfningen afsluttes på en af følgende måder:
1) Tanken og rør fjernes.
2) Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Senest 4 uger efter sløjfning skal du oplyse til kommunen, at tanken er sløjfet. For nedgravede tanke skal du oplyse om: 1. tanken er fjernet eller 2. om tanken er blevet afblændet som beskrevet ovenfor.

Vi anbefaler, at nedgravede tankanlæg (tank og rør) opgraves og  fjernes i forbindelse med sløjfning.

Her finder du vejledningen til at sløjfe din olietank

Der gælder særlige regler for større olietanke (erhvervstanke).

Du kan læse om reglerne for disse her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Der må ikke etableres nedgravede olieanlæg større end 100.000 liter eller overjordiske anlæg større end 200.000 liter, før der er meddelt byggetilladelse og tilladelse i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Nedgravede olieanlæg større end 100.000 liter og overjordiske anlæg større end 200.000 liter må ikke sløjfes, før der er meddelt godkendelse af Byggeri i Plan, Byggeri og Miljø

Ved sløjfning af erhvervstanke skal kommunen have besked senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Aarhus Kommune kan senest 1 uge før sløjfningen meddele eventuelle krav.

Hvis olieanlægget - uanset størrelse - er placeret på en virksomhed, som staten fører tilsyn med, skal ovennævnte meddelelser sendes til Miljøcenter Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Vi anbefaler at sende en kopi af meddelelsen til Virksomheder og Jord ved Plan, Byggeri og Miljø via e-mail: jord@mtm.aarhus.dk .

Villaejere med en olietank mindre end 6.000 liter, hvor mindst 50 procent af det opvarmede areal er bolig, er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis olien leveres af et olieselskab omfattet af ordningen. Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

Læs mere om forsikringsordningen på Topdanmarks hjemmeside

Forsikringsbetingelserne kan rekvireres ved Topdanmark Forsikring A/S eller ved Plan, Byggeri og Miljø.

Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad oliefyrsmontøren se nærmere på, om tankanlægget opfylder de gældende regler.

Har du mistanke om, eller konstaterer du udslip fra en olietank, har du pligt til at underrette Virksomheder og Jord ved Plan, Byggeri og Miljø på tlf. 89 40 45 22.

Ved et akut uheld ring 1-1-2

Dette er både for din egen og miljøets skyld. Hurtig indsats er afgørende for, at miljøet ikke trues, og for at omfanget af en eventuel oprydning, både fysisk og økonomisk, kan begrænses mest muligt.