Plan, Byggeri og Miljø fører tilsyn med følgende typer erhvervs- og industrivirksomheder: 

Det er Plan, Byggeri og Miljø (PBM), der fører tilsyn med al afledning af spildevand til offentlig kloak. Det er desuden PBM, der fører tilsyn med virksomheder, der har direkte udledning af spildevand til vandløb, søer og have.

Det er dog ikke PBM, der fører tilsyn med listevirksomheder, hvor Staten er tilsynsmyndighed samt direkte udledning fra kommunalt drevne anlæg, herunder kommunale renseanlæg.

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for visse ydelser i forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn.

Du finder information om brugerbetaling og timesatserne her

Tilsyn omfatter såvel fysiske besøg på virksomhederne som gennemgang af rapporter, analyseresultater og anden dokumentation, der indsendes af virksomheden. Ved tilsynet kontrolleres, at virksomhederne overholder gældende miljøbestemmelser og overholder vilkår i godkendelser og tilladelser m.v.

Hvis der findes forhold, som giver - eller kan give - anledning til væsentlig forurening og/eller vilkår og lovbestemte miljøkrav er overtrådt, har tilsynsmyndigheden en række sanktionsmuligheder. Dette kan være indgåelse af aftaler om at bringe forholdet i orden inden en given frist, skriftlige henstillinger, påbud, forbud eller indskærpelse. Endeligt er der mulighed for at indgive politianmeldelse, hvis dette skønnes nødvendigt eller påkrævet. 

Ved tilsyn opfordres virksomheder desuden til at benytte den bedst tilgængelige og reneste teknologi for at reducere det generelle ressourceforbrug.

Hvis du er interesseret i tilsynsstatistik og reaktioner m.v. kan det findes i Aarhus Kommunes tilsynsberetning, som udarbejdes en gang årligt.

Den første af de to årlige tilsynskampagner rettet mod virksomheder og husdyrbrug har i 2018 fokus på opsporing af ikke-registrerede autoværksteder.

Hvis du har planer om at etablere et nyt autoværksted, skal du altid anmelde det til kommunen. Det skal du for, fordi kommunen skal have mulighed for at undersøge om etableringen er i orden i forhold til planlægningen for området, og for at kommunen kan vejlede om de miljøkrav, der gælder for etableringen.

Desværre er flere virksomheder ikke opmærksom på dette krav om forudgående anmeldelse, og kommunen støder ofte på autoværksteder, der ikke har anmeldt deres etablering.

For at lave en systematisk søgning af ikke-registrerede autoværksteder ønsker kommune at foretage en tilsynskampagne for opsporing af disse autoværksteder i 2018.

Kampagnen vil blive udført ved sammenligning af virksomhedsregistret CVR med registrerede autoværksteder i kommunens miljødatabase samt ved fysisk besigtigelse af udvalgte områder, hvor der er etableret et stort antal værksteder (bilbyer).