Miljøministeriets VOC-bekendtgørelse skal begrænse emissionen af flygtige organiske forbindelser, som stammer fra organiske opløsningsmidler. VOC står for: Volatile Organic Compounds - eller på dansk: flygtige organiske forbindelser.

VOC-bekendtgørelsen omfatter en lang række industrielle aktiviteter - både miljøgodkendelsespligtige og ikke-miljøgodkendelsespligtige anlæg, hvor der sker emission af organiske opløsningsmidler. 

 

For virksomheder der ikke er omfattet af anden særlovgivning, tager Plan, Byggeri og Miljø udgangspunkt i Miljøstyrelsens Luftvejledning, samt B-værdi-vejledningen, hvis det ved tilsyn vurderes, at den pågældende virksomhed skal nedbringe sin luftforureningen

B-værdier, som er en grænseværdi, er fastsat for en lang række stoffer. B-værdien er udtryk for, hvor meget hver enkelt virksomhed må bidrage med til forekomsten af det givne stof i omgivelserne.

For virksomheder der er omfattet af listen over miljøgodkendelsespligtige virksomheder (listevirksomheder) fastsættes virksomhedens vilkår for luftforurening i selve miljøgodkendelsen. Vilkår i nye godkendelser fastsættes som udgangspunkt på baggrund af gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Vilkårene kan også fastsættes på baggrund af anden specifik lovgivning gældende for den konkrete aktivitet.

I samarbejde med Miljøstyrelsen gennemfører kommunen luftkvalitetsmålinger på to målestationer i Aarhus: en gadestation og en baggrundsstation. Det er Aarhus Universitet, der for Miljøstyrelsen varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark.

Her kan du se aktuelle luftmålinger for Aarhus

Her kan du se målinger på luftkvaliteten i Danmark

Målingerne er et led i det landsdækkende luftmåleprogram LMP-IV. Målinger følger op på EU-rammedirektiv om vurdering og styring af luftkvalitet.

Gadestationen er placeret i Banegårdsgade, og baggrundsstationen er placeret i Botanisk Have.

I Aarhus måles der følgende: 

  • Kvælstofoxider NO
  • Kvælstofdioxid NO2
  • Kulilte CO
  • Ozon O3
  • Svævestøv/partikler (PM2,5)
  • Meteorologiske forhold, herunder vindhastighed, temperatur, stråling mm.
Ønsker du yderligere oplysninger om luftkvaltetsmålingerne i Aarhus Kommune, kan du skrive til Mobilitet, Anlæg og Drift via mad@mtm.aarhus.dk