Aarhus Kommune anvender de nationale servicemål fra KL og regeringens aftale fra 2015:

Tabel: Servicemål for Virksomheder og Jord - Aarhus Kommune

  Område

  Type

  Servicemål*

  Miljøgodkendelser**

  Bilag 1-virksomheder

  200 dage.

  Bilag 2-virksomheder

  130 dage.

  Husdyrgodkendelser***

  § 10 – mindre husdyrbrug

  110 dage.

  § 11 – mellemstore husdyrbrug

  155 dage.

  § 12 – større landbrug

  180 dage.

  § 16 - arealsager

  165 dage.

*) Servicemålene omfatter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra, at ansøgningen er modtaget, til sagen er afgjort fraregnet 21 dage til visitation og det antal dage over 7, som en ansøgning ligger hos ansøger, når kommunen venter på supplerende oplysninger.

**) For miljøgodkendelser omfatter servicemålsaftalen ikke virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen, hav- og dambrug, ansøgninger, der indebærer VVM-pligt og ansøgninger, der indebærer udarbejdelse af ny lokalplan.

***) For husdyrbrug gælder servicemålet på 180 dage som et maksimum loft for sagsbehandling af alle typer husdyrbrug. Loftet forstås som et servicemål i den enkelte sag, der kan forventes opfyldt, uden at der vil være tale om et retskrav. Overholdelse vil blive monitoreret via halvårlige statistikker, på kommune/- og enkeltsagsniveau.