1. Vilkår og betingelser for parklet og udeservering skal nøje overholdes, og overtrædelse vil blive påtalt.

2. Gentagne overtrædelser af vilkårene, samt manglende rettelse af påtalte forhold, anses som væsentlig misligholdelse, og Aarhus Kommune kan tilbagekalde tilladelsen og/eller fjerne og opbevare parkletten/udeserveringen på lejers regning jf. lov om offentlige veje jf. § 81, stk. 2.

3. Aarhus Kommune skal underrettes, hvis restaurationen, hvortil parkletten hører, overdrages eller bortforpagtes.

4. Hvis der opstår miljø- og/eller støjproblemer vil åbningstiden blive begrænset.

5. Tilladelsen gælder fortløbende, eller indtil den opsiges af én af parterne, eller der sker ændringer i de eksisterende forhold.

6. Når tilladelsen ophører, er lejer forpligtet til at aflevere arealet tilbage i samme stand, som det havde, inden arealet blev brugt til udeservering.