Størrelse

En parklet er i Aarhus beregnet til at fylde en parkeringsbås, der som udgangspunkt måler 2,0 x 5,0 m, men det vil i alle tilfælde bero på en konkret vurdering, hvilken størrelse der kan tillades.

Grundlæggende består parkletten af to ting - gulvet og siderne.

Se eksempel 1 på en opbygning her

Se eksempel 2 på en opbygning her

Se eksempel 3 på en opbygning her

Gulvet

 • Opbygning kan være i træ og/eller rustfrit stål, som opbygningen af en terrasse.
 • Gulvet skal være plant og uden huller.
 • Hvis gulvet placeres ovenpå en kloakrist/brønd, skal der over risten/brønden laves en lem i gulvet, så kloakken/brønden kan renses uden problemer.
 • Gulvet må ikke blokere for regnvand inde langs kantstenen.
 • Det skal sikres, at rotter ikke kan opholde sig under gulvet. Dette kan f.eks. gøres via en lem i gulvet, hvorved regelmæssigt inspektion kan ske.

Siderne (afskærmning)

 • Der skal være afskærmning ud imod kørebanen, så direkte adgang fra parkletten ud på kørebanen ikke er mulig.
 • Afskærmning kan f.eks. være ryggen på siddemøbler eller blomsterkummer – se eks. herunder.
 • Afskærmningen kan også bestå af udspændte stålwirer.
 • Afskærmningen skal kunne ses i bakspejlet på en bil.
 • Afskærmningen skal bygges op i enten stål eller træ, så det harmonerer formmæssigt og materialemæssigt med siderne og gulvet på parkletten.

Anbefaling

• Parkletten kan med fordel bygges op i moduler, så de er lette at transportere og kan monteres på stedet. Ved at anvende mindre elementer vil det også være lettere at opbevare parkletten på et lager i vinterhalvåret.
• Det anbefales, at afskærmningen ud mod kørebanen også fungerer som siddepladser ind mod fortovet.
• Som udgangspunkt tænkes modulerne opbygget i ubehandlet høvlet lærketræ eller krydsfinerplader, som kan overfladebehandles med olie eller lak.

Placering

 • Parkletten placeres som udgangspunkt i en parkeringsbås beliggende ud for dens ejers forretnings facade.
 • Parkletten placeres under hensyntagen til ind- og udkørsler, krydsningspunkter for fodgængere, P-automater, arealbehov for svingende køretøjer, renovationstømning, oversigtsforhold mv.
 • Parkletten skal minimum placeres 10 meter fra vejkryds og må ikke dække for udsyn.
 • Afgørelse om placering vil i alle tilfælde bero på en konkret vurdering.

Indretning og tilgængelighed

 • Der skal sikres niveaufri adgang til parkletten, og indretningen skal tage hensyn til handicappede og gangbesværede brugere. Dvs. at bænke skal have en siddehøjde på 45-48 cm. Se også illustration herunder.
 • Konstruktion og inventar må ikke blokere ledelinjer eller mindske fortovets bredde.
 • Konstruktionen må på ingen måder fastgøres til belægningen/underlaget.

Se et eksempel på en parklet i Borggade her

Se et eksempel på en parklet i Guldsmedgade her

Se et eksempel på en parklet i Jægergårdsgade her

Se en illustration af niveaufri adgang her

Krav fra Østjyllands Politi

Sikkerhedsafstand fra parklet til kørebane: 30 cm
Min. højde fra terræn: 100 cm
Max. højde fra terræn: 110 cm inkl. beplantning

Se illustration af højde- og afstandskrav her

Har man f.eks. fået tildelt et areal svarende til en standard parkeringsbås på 5 m i vejens længderetning og 2 m i bredden fra fortov til kørebane, så må parkletten kun fylde 1,7 m i bredden, så der sikres o,3 m i sikkerhedstillæg.

Selvom man kun kan anvende noget af arealet pga. fradrag af sikkerhedsafstand, betales der afgift for hele arealet, jf. punkt 1.2 under generelle vilkår.

Afmærkning med reflekser og lys

Det er ansøgerens ansvar, at parkletten er afmærket med tydelige reflekser på alle 3 sider længst ud mod kørebanen.


Krav fra Østjyllands Brandvæsen

• Placeringen må ikke spærre for brand- og/eller redningsveje og må derudover ikke give anledning til fremkommelighedsmæssige problemer for brandvæsnets køretøjer.