1. Tilladelsen er betinget af andre relevante myndigheders godkendelse.
 2. Du skal altid søge om tilladelse til stadeplads ved Aarhus Kommune uanset størrelse. Ansøgning indsendes på brugaarhus.dk.
 3. Ved ejerskifte af en stadeplads skal der altid ansøges på ny.
 4. Hvis en eksisterende tilladelse ønskes ændret, skal der laves en ny ansøgning via brugaarhus.dk.
 5. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages, erhverves og/eller lejes ud til 3. mand.
 6. Tilladelsen bortfalder, såfremt virksomheden bag stadepladsen bliver solgt, bortforpagtet eller lign.
 7. Medmindre andet er udtrykkeligt nævnt i tilladelsen, er tilladelsen fortløbende, indtil den opsiges af én af parterne, eller der sker ændringer i de eksisterende forhold. Det samme er gældende for evt. fakturering af tilladelsen. Kreditering af faktura kan kun ske i helt ekstraordinære tilfælde, f.eks. dødsfald.
 8. Kopi af tilladelse og skitse over stadepladsen skal altid være tilgængelig ved stadepladsen og kunne fremvises ved tilsyn/på forlangende.
 9. Du må være indforstået med at justere forholdene, hvis stadepladsen giver færdselsmæssige problemer eller andre ulemper. Eventuelle udgifter hertil er Aarhus Kommune uvedkommende.
 10. Du afholder alle udgifter til etableringen, driften og nedtagningen af stadepladsen.
 11. Stadepladsen må kun benyttes i det med Aarhus Kommune aftalte areal.
 12. Der skal friholdes 50 cm imellem stadepladsen og til evt. nabobutikker og/eller til kommunalt inventar.
 13. Det af Aarhus Kommune eventuelle opstillede gadeinventar (bænke, affaldskurve, informationstavler, telefonbokse, træer, beplantning mv.) skal respekteres og må ikke anvendes i driften. I modsat fald vil indehaveren af tilladelsen ifalde erstatningsansvar.
 14. Driften af stadepladsen må ikke give anledning til væsentlige gener for de omkringboende.
 15. Du hæfter for eventuelle skader på vejarealet som følge af opstilling, drift og nedtagning af stadepladsen.
 16. Arealet for stadepladsen skal afleveres pænt og rent efter endt brug.
 17. Du er forpligtet til, i nærheden af eller i stadepladsen, at opstille tilstrækkelig affaldsbeholderkapacitet samt til at sørge for løbende tømning og renholdelse i nødvendigt omfang. Såfremt affald fra stadepladsen befinder sig i de omkringliggende arealer, er du ligeledes forpligtet til at renholde disse arealer.
 18. Såfremt der er udeservering i forbindelse med stadepladsen, skal alt inventar fjernes helt fra det offentlige areal, når stadepladsen ikke benyttes/når forretningen er lukket.
 19. Skilte eller lignende må kun opstilles indenfor arealet til stadepladsen.
 20. Afgift for stadepladsen beregnes ud fra gældende takster her. Regning fremsendes via det oplyste CVR-nummer.
 21. Afgiften bliver pristalsreguleret hvert år.