• Vilkårene for stadepladsen skal nøje overholdes, og overtrædelse vil blive påtalt.
  • Gentagne overtrædelser af vilkårene, samt manglende rettelse af påtalte forhold, anses som væsentlig misligholdelse, og Aarhus Kommune kan tilbagekalde tilladelsen. Det samme gælder i tilfælde af manglende betaling for stadepladsen.
  • Aarhus Kommune har under de i pkt. 2 nævnte forhold mulighed for at fjerne og opbevare stadepladsens inventar mv. på virksomhedens regning med lovhjemmel i lov om offentlige veje mv.
  • Hvis der i forbindelsen med driften af stadepladsen, opstår miljø- og/eller støjproblemer, vil åbningstiden blive begrænset, eller tilladelsen vil blive tilbagekaldt.
  • Såfremt tilladelsen ophører, er du forpligtet til at aflevere arealet tilbage i samme stand, som det havde, inden arealet blev brugt som stadeplads.
  • Såfremt stadepladsen er placeret på et af Aarhus Kommunes arrangementsarealer, og/eller hvis Aarhus Kommune udfører nødvendigt arbejde på arealet, har dette første prioritet, hvorfor du må være indstillet på at vige din stadeplads i arrangementets periode.
  • Politiet eller Mobilitet, Anlæg og Drift kan forlange stadepladsen inddraget straks, hvis særlige hensyn kræver det.
  • Tilladelsen er permanent, men tilladelsen bortfalder efter en konkret vurdering, såfremt stadepladsen ikke benyttes kontinuerligt i en længere periode.