Hvor mange biler kører på vejene i Aarhus Kommune? I denne liste finder du trafiktællinger for udvalgte veje i kommunen. I oversigten finder du vejnavn, hvor på vejen tællingen er foretaget, den gennemsnitlige døgntrafik over hele året og tidspunkt for tællingen. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling inden for de sidste 10 år. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for biler

Trafiktal for biler

Se trafiktal for Aarhus Kommune på et kort for årene 2013-2020

Se trafiktal for motorveje på Vejdirektoratets hjemmeside

Hvor mange cykler er der på vejene i Aarhus? Her finder du tal for antallet af cykler på udvalgte veje i Aarhus. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling - eller også er der kun foretaget manuel tælling i kortere tidsrum. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for cykler

Trafiktal for cykler

Hvor hurtigt kører bilerne på vejene i Aarhus Kommune? Her finder du hastighedsmålinger for udvalgte veje. Hastighedsmålingerne måles til brug for til trafikplanlægning, vurdering af trafikforhold og af rutinemæssige årsager. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biltrafik

Biltrafikken i Aarhus Kommune er fra 2009 til 2019 steget med 6 %. Det er mindre end på landsplan, hvor stigningen har været på ca.13 %.

I Aarhus Midtby er udviklingen i biltrafikken i de samme 10 år faldet med 3 %. I de første 5 år skete der et fald i biltrafikken på ca. 8 % i Midtbyen, mens biltrafikken i de seneste år er steget, hvilket nok hovedsagelig skyldes byens markante vækst og udvikling.

Året 2020 har været specielt på grund af Corona-situation – det har også præget trafikken – og det gælder i princippet alle transportformer.

Midt i marts blev landet til dels lukket på grund af Covid 19, hvilket i de næste uger viste sig markant for trafikken. For biltrafikken i Aarhus vurderes det ud fra målesteder, at myldretidstrafikken faldt med næsten 60%, og at trafikken på hverdage faldt med ca. 40%. Efterhånden som Danmark igen blev genåbnet steg biltrafikken på ny henimod sommeren, hvor biltrafikken på hverdage nåede 2019-niveauet og på visse veje lidt over. I august blev Aarhus på ny nedlukket og biltrafikken faldt igen. Herefter steg trafikken igen indtil den næste nedlukning i december, hvor biltrafikken på ny faldt og det fortsatte i starten af 2021.

Udover det at biltrafikken i 2020 har varieret meget hen over året, har trafikken også varieret meget på de enkelte veje. Det betyder, at den samlede udvikling i trafikken fra 2019 til 2020 er meget usikker, men et samlet bud på udviklingen hen over året er et fald på ca. 3%. På landsplan (Vejdirektoratet) er biltrafikken set over hele året faldet med ca.9%. Den samlede reduktion i Aarhus på ca. 3% gælder både for trafikken til og fra Midtbyen og for indfaldsvejene.

Se udviklingen i biltrafikken i Aarhus 

Den tunge trafik (lastbiler og busser) i Aarhus er steget med ca. 11 % siden 2009.

Denne udvikling dækker over store udsving. Tællinger fra 2019 viser en stagnation i udviklingen i den tunge trafik i forhold til året før. Ligesom med den samlede biltrafik har der også i 2020 været variationer i den tunge trafik, hvorfor udviklingen i denne også er meget usikker. Tællinger viser et lille fald på 1 %.

Se udviklingen af tung trafik og den generelle udvikling i biltrafik

Cykeltrafikindeks

Cykeltrafikken i Aarhus er samlet set steget med 20 % i perioden fra 2009 til 2019. På landsplan, er der i den samme periode sket et samlet fald på 6 %. Siden 2015 har udviklingen i cykeltrafikken i Aarhus stort set været stagnerende.

Vejret har stor indflydelse på cykeltrafikken. Et eksempel på dette var den usædvanlige kolde vinter i 2010 - med fem hårde vintermåneder og en meget regnfuld september – som satte et tydeligt præg på cykeltrafikken i 2010.

I 2020 har Corona-situationen også sat sit præg på cykeltrafikken, som ligesom biltrafikken har varieret meget afhængig af hvilke restriktioner, der har været gældende. Cykeltrafikken har også varieret meget på de enkelte veje, f.eks. har den i visse perioder været stigende på nogle veje i Midtbyen. Andre veje, f.eks. veje i nærheden af uddannelsesinstitutioner, viser i perioder af 2020 meget store fald i cykeltrafikken.

Ud fra årets tællinger er det bedste bud, at der set over hele året er sket et lille fald i cykeltrafikken.  

Se udviklingen i cykeltrafikken

Der er medtaget figurer, som viser hvordan bil- og cykeltrafikken har varieret i Aarhus i udvalgte uger i 2020 sammenlignet med trafikken i 2019. Der er både grafer, der viser myldretiden (kl. 7-9) og trafikken på hverdage.  

Andel biltrafik (hverdagstrafik) sammenlignet med år 2019 i udvalgte uger
Andel biltrafik kl. 7-9 sammenlignet med år 2019 i udvalgte uger

Andel cykeltrafik (hverdagstrafik) sammenlignet med år 2019 i udvalgte uger
Andel cykeltrafik kl. 7-9 sammenlignet med år 2019 i udvalgte uger

 

Vælger aarhusianerne bilen, cyklen eller den offentlige transport, når de bevæger sig rundt i byen? Hver dag året rundt interviewes der i Danmark et antal personer om deres transportvaner. Dataene for Aarhus i denne undersøgelse beskriver, hvilke transportmidler der bruges i kommunen. Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelse.

Se resultaterne for Aarhus Kommune i transportvaneundersøgelsen

Biltrafikken

Hvordan er fremkommeligheden på de store veje i Aarhus? Undersøgelserne tager udgangspunkt i gennemsnitlige rejsetider i myldretiden.


Udviklingen i fremkommelighed på vejene i Aarhus

Hvordan udvikler fremkommeligheden for biltrafikken sig på de store veje i Aarhus? Herunder kan du få et overblik over fremkommeligheden på ringveje og indfaldsveje.

Hvilket ærinde har bilisterne, når de kører til, fra eller rundt i Midtbyen?

Selvom kørsel til og fra arbejde står for langt det meste af den trængsel, vi oplever på vejene i myldretiden, så udgør pendling kun omkring 1/4 af den samlede transportaktivitet med bil. Udenfor myldretiden bruger vi nemlig bilen til en lang række andre formål.