Hvor mange biler kører på vejene i Aarhus Kommune? I denne liste finder du trafiktællinger for udvalgte veje i kommunen. I oversigten finder du vejnavn, hvor på vejen tællingen er foretaget, den gennemsnitlige døgntrafik over hele året og tidspunkt for tællingen. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling inden for de sidste 10 år. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for biler

Trafiktal for biler

Se trafiktal for Aarhus Kommune på et kort for årene 2014-2022

Se trafiktal for motorveje på Vejdirektoratets hjemmeside

Hvor mange cykler er der på vejene i Aarhus? Her finder du tal for antallet af cykler på udvalgte veje i Aarhus. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling - eller også er der kun foretaget manuel tælling i kortere tidsrum. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for cykler

Trafiktal for cykler

Hvor hurtigt kører bilerne på vejene i Aarhus Kommune? Her finder du hastighedsmålinger for udvalgte veje. Hastighedsmålingerne måles til brug for til trafikplanlægning, vurdering af trafikforhold og af rutinemæssige årsager. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biltrafik

Biltrafikken i Aarhus Kommune er fra 2009 til 2019 steget med 6 %. Det er mindre end på landsplan, hvor stigningen har været på ca.13 %.

I Aarhus Midtby er udviklingen i biltrafikken i de samme 10 år faldet med 3 %. I de første 5 år skete der et fald i biltrafikken på ca. 8 % i Midtbyen, mens biltrafikken i de seneste år er steget, hvilket nok hovedsagelig skyldes byens markante vækst og udvikling.

Årene 2020 og 2021 har været specielle på grund af Corona-situation – det har også præget trafikken – og det gælder i princippet alle transportformer.I 2021 startede året med forskellige restriktioner i forbindelse med Covid 19 og året sluttede tilsvarende med restriktioner. Det har naturligvis påvirket trafikken, og tællinger af trafikken har vist, at biltrafikken i januar 2021 på hverdage var ca. en fjerdedel lavere end i 2019. I morgenmyldretiden var biltrafikken endnu lavere.

Udover det at biltrafikken i 2020 og 2021 har varieret meget hen over året, har trafikken også varieret meget på de enkelte veje. Det betyder, at den samlede udvikling i trafikken fra 2019 til 2020 og 2021 er meget usikker, men et samlet bud på udviklingen hen over året 2021 er en stigning i forhold til 2020 på ca. 2%. Biltrafikken er dog stadig 1% lavere end i 2019.

På landsplan (Vejdirektoratet) faldt biltrafikken set over hele året fra 2019 til 2020 med ca. 9%. I forhold til 2020 viser udviklingen i biltrafikken på landsplan en stigning fra 2020 til 2021 på ca. 5%.

Se udviklingen i biltrafikken i Aarhus 

Den tunge trafik (lastbiler og busser) i Aarhus er steget med ca. 13 % siden 2009.

Denne udvikling dækker over store udsving. Tællinger fra 2019 viser en stagnation i udviklingen i den tunge trafik i forhold til året før. Ligesom med den samlede biltrafik har der også i 2020 og 2021 været variationer i den tunge trafik, hvorfor udviklingen i denne også er meget usikker. Tællinger viser en stigning på 2 % fra 2020 til 2021.

Se udviklingen af tung trafik og den generelle udvikling i biltrafik

Cykeltrafikindeks

Cykeltrafikken i Aarhus er samlet set steget med 20 % i perioden fra 2009 til 2019. På landsplan, er der i den samme periode sket et samlet fald på 6 %. Siden 2015 har udviklingen i cykeltrafikken i Aarhus stort set været stagnerende.

Vejret har stor indflydelse på cykeltrafikken. Et eksempel på dette var den usædvanlige kolde vinter i 2010 - med fem hårde vintermåneder og en meget regnfuld september – som satte et tydeligt præg på cykeltrafikken i 2010.

I 2020 og 2021 har Corona-situationen også sat sit præg på cykeltrafikken, som ligesom biltrafikken har varieret meget afhængig af hvilke restriktioner, der har været gældende. Cykeltrafikken har også varieret meget på de enkelte veje, f.eks. har den i visse perioder været stigende på nogle veje i Midtbyen. Andre veje, f.eks. veje i nærheden af uddannelsesinstitutioner, viser i perioder af 2020 og 2021 meget store reduktioner i cykeltrafikken.

Ud fra årets tællinger er det bedste bud, at der set over hele året er sket et lille fald i cykeltrafikken (ca. 1 %) – på landsplan et fald på ca. 2%.

Se udviklingen i cykeltrafikken

Der er medtaget figurer, som viser hvordan biltrafikken har varieret i Aarhus i udvalgte uger i 2021 sammenlignet med trafikken i 2019. Der er både grafer, der viser myldretiden (kl. 7-9) og trafikken på hverdage.    

Andel biltrafik - hverdagstrafik i 2021 sammenlignet med år 2019
Andel biltrafik kl. 7-9 i 2021 sammenlignet med år 2019

 

Vælger aarhusianerne bilen, cyklen eller den offentlige transport, når de bevæger sig rundt i byen? Hver dag året rundt interviewes der i Danmark et antal personer om deres transportvaner. Dataene for Aarhus i denne undersøgelse beskriver, hvilke transportmidler der bruges i kommunen. Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelse.

Se resultaterne for Aarhus Kommune i transportvaneundersøgelsen

Biltrafikken

Hvordan er fremkommeligheden på de store veje i Aarhus? Undersøgelserne tager udgangspunkt i gennemsnitlige rejsetider i myldretiden.


Udviklingen i fremkommelighed på vejene i Aarhus

Hvordan udvikler fremkommeligheden for biltrafikken sig på de store veje i Aarhus? Herunder kan du få et overblik over fremkommeligheden på ringveje og indfaldsveje.

Hvilket ærinde har bilisterne, når de kører til, fra eller rundt i Midtbyen?

Selvom kørsel til og fra arbejde står for langt det meste af den trængsel, vi oplever på vejene i myldretiden, så udgør pendling kun omkring 1/4 af den samlede transportaktivitet med bil. Udenfor myldretiden bruger vi nemlig bilen til en lang række andre formål.