Klimaudfordringen er vor tids ubetinget største udfordring. Vi har som by og bysamfund brug for nye løsninger og teknologier, der kan bidrage til den grønne omstilling – og bidrage til realiseringen af Aarhus’ klimamål og klimaambitioner.

Aarhus Byråd har som pilotprojekt besluttet at etablere en grøn investeringspulje på i alt 3,5 mio. kr., der kan medfinansiere aarhusianske virksomheders arbejde med udvikling og afprøvning af nye grønne løsninger.

Læs mere om den grønne investeringspulje her.

Hvordan søger man erhvervspuljen? Få hjælp med råd og vejledning til at søge erhvervspuljen her.

I Aarhus Kommunes Erhvervspulje er der afsat knap 15 mio. kr. om året til fremme af de erhvervsmæssige rammebetingelser.

Formålet med Erhvervspuljen er at støtte og igangsætte initiativer, som forbedrer rammebetingelser for virksomheder i Aarhus. Vi ønsker at øge den økonomiske aktivitet, styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser i Aarhus

Erhvervspuljen støtter især initiativer i opstartsfasen på indsatsområder beskrevet i Erhvervsplanen 2018-2019. Vi udvikler også gerne initiativer i samarbejde med eksterne aktører.

Ansøgninger til erhvervspuljen

Forslag om projekter skal indeholde en beskrivelse af:

 • Projektets idé
 • Handlings- og tidsplan for etablering og drift
 • Organisation og styring af projektet
 • Oplysninger om forventet antal arbejdspladser
 • Finansiering, herunder støtte fra erhvervspuljen
 • Navn og adresse på kontaktperson

Råd og vejledning

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med udformning af projekter. Det kan være en god idé at sende en kortfattet skitse af projektet til sekretariatet for at få en forhåndsvurdering af mulighederne for støtte fra erhvervspuljen. Skitsen danner grundlag for en nærmere diskussion af ideen og formidling til relevante samarbejdspartnere.

Forslag til projekter bliver behandlet fortroligt og eventuelle ophavsrettigheder respekteres. Personer bag projekter, der får støtte fra erhvervspuljen, har pligt til at:

 • Anvende det bevilgede beløb i overensstemmelse med grundlaget for bevillingen
 • Rapportere jævnligt til kommunen om projektets forløb
 • Aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilgede beløb

Tilskuddets form og betingelser vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde. Nogle tilskud vil blive givet med krav om en tilbagebetaling af tilskuddet, hvis projektet bliver en økonomisk succes.

Søg erhvervspuljen

Du søger ved at sende en mail til specialkonsulent Christian Lausten Sørensen på cls@aarhus.dk.

Du kan også søge ved at sende et brev til

Aarhus Kommune
Borgmesterens Afdeling
Erhverv og Bæredygtig Udvikling
Rådhuset
8000 Aarhus C

Med Velfærdsteknologisk OPI-pulje investerer Aarhus Kommune i velfærdsteknologi på alle områder af den kommunale service. OPI-puljens projekter foregår i et samarbejde mellem kommune og erhvervsliv.

Læs mere om Velfærdsteknologisk OPI-pulje

 

Har du en god idé til et projekt, der understøtter kommunens grønne omstilling, så kan du søge om tilskud fra Aarhus Kommunes Klimafond.

Klimafondens formål:

Aarhus Byråd etablerede i Budget 2020 en Klimafond, som skal bruges til at støtte initiativer, der fremmer den grønne omstilling i Aarhus Kommune. Fonden skal hjælpe med, at byrådets mål om CO2-neutralitet nås i 2030. Der er tale om risikovillig kapital, der kan anvendes til fx nye initiativer, prøvehandlinger og test af nye metoder og teknologi.

Hvad kan du søge støtte til?

Både foreninger, privatpersoner og virksomheder kan søge om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond, hvis en række forhold er opfyldte.

 • Projekterne skal bidrage til den grønne omstilling i Aarhus Kommune og give den et ekstra skub.
 • Projekterne kan fx være test af ny teknologi og metoder, støtte til prøvehandlinger, forsøg og holdningsbearbejdende initiativer, analyser m.v. Fonden kan ikke støtte en generel udrulning af ny teknologi eller metoder - eller støtte projekter, der anvender samme teknologi eller metode som tidligere projekter.
 • Projekterne skal vurderes at have en CO2-reducerende effekt - enten direkte eller indirekte.
 • Projekterne skal have et almennyttigt formål (dvs. have et generelt sigte) og opfylde en kommunal interesse. Støtten må ikke have karakter af direkte eller indirekte støtte til enkeltpersoner/grupper af enkeltpersoner eller virksomheder
 • Er det grønne projekt forankret i en forening, kan Klimafonden give et tilskud til gennemførelse af projektet, hvis projektet vurderes at have effekt.
 • Er det grønne projekt forankret i en privat virksomhed, skal der indgå en kommunal partner i projektet. Typisk vil det være relevant, at der indgås et udviklingspartnerskab mellem Aarhus Kommune og virksomheden med henblik på at udvikle og tage en specifik teknologi eller metode i anvendelse.
 • Er det grønne projekt forankret i en iværksætter-/start-up-virksomhed, er der særlige muligheder for støtte i den grønne investeringspulje (læs mere her).

Kontakt os:

Har du en god idé til Klimafonden, så kontakt os for mere information om puljen og ansøgningsproceduren (kontaktoplysninger nedenfor). Vi vil vurdere mulighederne for støtte sammen og hjælpe dig videre i ansøgningsprocessen.

Bemærk: Der er ingen ansøgningsfrister for Aarhus Kommunes Klimafond - ansøgninger behandles løbende.