Når tilladelser og affaldsanvisningerne er i hus, kan byggearbejdet starte. Det skal foregå forsvarligt, så miljø og sundhed ikke bliver bragt i fare.

Byggeaffaldet skal I sortere. Det kan være relevant at foretage en miljøsanering som en del af sorteringen. I kan læse mere om miljøsanering nedenfor.

Hvad angår arbejdsmiljøet under byggearbejdet henviser Aarhus Kommune til Arbejdstilsynet og Dansk Industris vejledninger om asbest, bly, PCB og støv.

Sådan håndterer, sorterer og bortskaffer du byggeaffald:

 

Hvis det under kortlægningen af bygningen viser sig, at der vil opstå forurenet og farligt byggeaffald i byggeprojektet, skal man håndtere det først.

Denne proces kaldes miljøsanering.

Miljøsaneringen sikrer, at de farlige stoffer ikke bliver spredt til det øvrige affald og at flest mulige materialer bliver genanvendt.

Aarhus Kommune anbefaler på det kraftigste, at uddannede fagfolk fjerner og håndterer det forurenede eller farlige affald.

 

Husk at arbejdet må først starte, når I har modtaget affaldsanvisningen og relevante tilladelser fra byggemyndigheden i Aarhus Kommune.

 

Et eksempel på miljøsanering er, at man fjerner maling med et højt indhold af farlige stoffer på en betonvæg, så betonen bliver genanvendt, mens malingsstøvet bliver sorteret som farligt affald. Det er også miljøsanering at fjerne f.eks. isoleringsrør med asbest eller tømme og fjerne olietanke forsvarligt.

Du kan aflevere rene materialer på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune eller få dem afhentet af en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på rene materialer:

 • Natursten
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton (inkl. let- og gasbeton)
 • Jern og metal
 • Gipsplader
 • Stenuld
 • Ren jord
 • Asfalt
 • Glas og vinduer
 • Sanitet
 • Pap
 • Emballageplast
 • PVC
 • Rent træ
 • Øvrige genanvendelige materialer

Du kan aflevere mindre mængder forbrændingsegnet affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune eller få det afhentet og kørt på affaldsenergianlægget i Lisbjerg af en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på forbrændingsegnet affald:

 • Forurenet træ, papir, pap, plast
 • Tomme plastmalerbøtter og –spande
 • Skumplast
 • Træbeton og lignende
 • Andet forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald må sammenblandes.

Du kan aflevere mindre mængder deponeringsegnet affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune eller få det afhentet og kørt til Glatved Deponi (Reno Djurs) af en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på affald til deponi:

 • Forurenet tegl og klinker
 • Glasuld
 • Sandblæsningssand og lignende
 • Slagger
 • Øvrigt deponeringsegnet affald
 • Eternitplader (nye plader)

Deponeringsegnet affald må sammenblandes.

Du skal aflevere forurenet affald til det modtageanlæg, som Aarhus Kommune anviser i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald via en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på forurenet affald:

 • PCB-holdigt brændbart affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm)
 • PCB-holdigt deponerbart affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm)
 • Andet affald, der overskrider grænsen for rent affald

Du skal aflevere farligt affald til det modtageanlæg, som Aarhus Kommune anviser i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald via en registreret transportør/indsamler.

Farligt affald kan for eksempel være:

 • PCB-holdigt affald (PCB-indhold højere end 50 ppm)
 • Andet affald der overskrider grænsen for forurenet affald
 • Stærkt støvende asbest
 • Eternitplader (asbestholdige)
 • Olie- og kemikalieaffald (f.eks. malingsrester)
 • Trykimprægneret træ
 • Creosotimprægneret træ - læs mere om Creosotimprægneret træ her

Du kan læse mere om hvilke egenskaber, der gør affald farligt i Affaldsbekendtgørelsen.

Husk, at du som bygherre har ansvar for at anmelde bygge- og anlægsaffald. Læs mere om anmeldelse her. Læs mere om farligt affald her.

Grænseværdier for farlige stoffer i byggeaffald

Aarhus Kommune bruger grænseværdier til at vurdere om dit byggeaffald er rent, forurenet eller farligt og dermed, hvordan det skal håndteres.

Se grænseværdierne for farlige stoffer, som er typiske i byggeaffald her.