Borgernes talerør

Du kan kontakte det lokale fællesråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Fællesrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.

Emner du kan tage op i dit fællesråd

Hvorfor er der så få legepladser i mit lokalområde? Hvad kan vi gøre for at give børnene en sikker vej til skolen? Hvorfor skal vi rejse til den anden ende af kommunen for at benytte en svømmehal?

Brænder du inde med spørgsmål om udviklingen i dit lokalområde, kan det være en god ide at kontakte dit lokale fællesråd. Det er rådets opgave at tage disse spørgsmål op i forhold til kommunen.

En paraplyorganisation for lokalområdet

Fællesrådet er en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

Indflydelse på udvikling i lokalområderne

Dialogen mellem lokalsamfundene og Aarhus Kommune spiller en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen. Det skyldes ikke mindst, at mange af de spørgsmål og opgaver, som har betydning for lokalområderne enten afgøres i byrådet eller varetages af kommunen. Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog mellem lokalområderne og kommunen. Og her spiller de lokalt baserede fællesråd en central rolle.

Et fællesråd fungerer som talerør for områdets beboere over for kommunen. Samtidig bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud til borgerne.

Der findes i dag 34 fællesråd, som typisk er paraplyorganisationer for de forskellige foreninger i deres lokalområde.

Fællesrådenes kontaktpersoner

Se link nedenfor, om der et fællesråd i dit område:

Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene baserer sig på en samarbejdsaftale. Læs mere nedenfor:

Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

Fællesrådene rådgiver

Fællesrådene inddrages så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet.

Det kan for eksempel dreje sig om kommuneplanlægning, lokalplaner, placering af veje og stier og grønne interesser.

Her kan fællesrådene bidrage med vigtig viden, som er nødvendig for, at en beslutning ikke blot er bedst for kommunen som helhed, men også passer bedst muligt til lokalsamfundet.

Hvor det er relevant, inviterer de enkelte magistratsafdelinger fællesrådene til at deltage i tværgående konferencer og arbejdsgrupper vedrørende særlige opgaver for lokalområdet.

Det er samtidig muligt for fællesråd og Aarhus Kommune i fællesskab at udarbejde oplæg til planer for udvikling i lokalområderne.

I starten af hvert år holder fællesrådene et seminar med embedsmænd og repræsentanter for byrådet. Her drøftes samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene, samtidig med at fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer.

Den direkte kontakt

Det kan i visse sager være svært for et fællesråd at afgøre, hvem der er den relevante medarbejder at tale med i Aarhus Kommune.

Derfor er der i de enkelte magistratsafdelinger udpeget kontaktpersoner, som fællesrådene kan benytte som guides til kommunens forvaltninger.

Hvis du er i tvivl, kan du altid henvende dig i Teknik og Miljø.
Se kontaktpersoner i Aarhus Kommune her:

Kontaktpersoner i Aarhus Kommune

Tilskud til fællesrådene

Aarhus Kommune støtter fællesrådenes drift gennem økonomiske bidrag. Du finder mere information om dette under fanen "Sådan søger du tilskud til dit fællesråd"

Vedtægter

Teknik og Miljø vurderer, om det enkelte fællesråds vedtægter sikrer, at et økonomisk tilskud anvendes til formål, som kommunen kan støtte. I denne vurdering lægges især vægt på følgende:

Formål
Formålsparagraffen skal sikre, at fællesrådet støtter en bred vifte af foreninger i det lokale område, samt at fællesrådet har til opgave at være områdets talerør over for kommunen.

Udelukkelse
Begrundelse for afslag på optagelse i fællesrådet skal fremgå.

Revision
Fællesrådets revisor skal være uafhængig af fællesrådets bestyrelse.

Ophør
Det skal fremgå, hvad der sker med fællesrådets formue i tilfælde af fællesrådets ophør.

Medlemskab og fællesrådets grænser
Derudover er det vigtigt, at få formuleret en præcis beskrivelse af punktet under medlemskab og at få beskrevet de fysiske fællesrådsgrænser for et givent område.

Vedtægtsskabelon
Nye fællesråd er velkomne til at benytte vedtægtsskabelonen nedenfor som inspiration.

Vedtægtsskabelon

Opstart af nyt fællesråd

Hvis du ønsker at starte et nyt fællesråd op, er du velkommen til at kontakte:

Medborgerskab
faellesraad@mtm.aarhus.dk

På linket nedenfor kan du se fællesrådgrænserne på nuværende fællesråd:

Distriktsinformation

 

 

Navn Modtager af post E-mail
Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Jørgen Friis Bak bedermallingajstrup@gmail.com
Borum-Lyngby Fællesråd Peter Poulsen blfsiden1994@gmail.com
Brabrand-Årslev Fællesråd Carsten Strange Jensen info@baaf.dk
Christiansbjerg Fællesråd Michael Poulsen michael.hp@hotmail.com
Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd Henrik Olsen frederiksbjergoglangenaes@gmail.com
Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum Bjarne S. Bendtsen bestyrelse@hjortshoj.dk
Fællesrådet Aarhus K (Ceresbyen, Godsbanen, mv.) Joan Friis Frausing bestyrelsen@faellesraadet-aarhus-k.dk
Fællesrådet for Mølleparken-Vesterbro Barbara Dunn molleparkforening@gmail.com
Fællesrådet for Møllevangen-Fuglebakken- Frydenlund-Charlottenhøj Thomas Mikkelsen formand@faellesraadet.dk
Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer Ole L. Mikkelsen olm@1xo.dk
Gellerup Fællesråd Helle Hansen hhmh65@hotmail.com
Gl. Egå Fællesråd Rikke Gade Johansen rikkegadejohansen@gmail.com
Harlev Fællesråd Merethe Jelsbak Raundahl mjraundahl@gmail.com
Hasle Fællesråd Klaus Bendixen klausbendixen@hotmail.com
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd Søren Wichmann Matthiessen formand@hhs8270.dk
Kolt-Hasselager Fællesråd Karen Balling Radmer formand@kolthasselager.dk
Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd Robert Møldrup Axelsen Robert.moldrup.axelsen@gmail.com
Lystrup-Elsted-Elev- Nye Fællesråd Flemming Larsen fl.l@tdcadsl.dk
Midtbyens fællesråd for Latinerkvarteret Øgaderne og Nørre Stenbro Thomas Kruse thkruse4@gmail.com
Mårslet Fællesråd Anders Kjær maarsletFU@gmail.com
Ormslev og Omegns Borgerforening Finn Agger ormslevborgerforening@gmail.com
Riisvangen Fællesråd Frank Kold Sørensen riisvangenfaellesraad@gmail.com
Risskov Fællesråd Øjvind Serup formand@rfraad.dk
Sabro-Fårup Fællesråd Ib Jensen formand@sabro-faarup.dk 
Skæring Fællesråd Lise-Lotte Callesøe York skaeringfaellesraad@gmail.com
Skødstrup Fællesråd Inger Margrethe Thranholm ingerthranholm@gmail.com
Solbjerg Fællesråd Maia Østergaard 8355solbjerg@gmail.com
Spørring Borgerforening Palle Eivind Holm sporringborgerforening@gmail.com
Stavtrup Fællesråd Mikkel Stærk Dickenson faellesraad@stavtrup.dk
Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd Knud Erik Byrialsen kebyrialsen@gmail.com
Todbjerg-Hårup-Mejlby Fællesråd Peter Yde Nielsen thmfaellesraad@gmail.com
Tranbjerg Fællesråd Helle Søby Degn fr@tranbjerg.dk
Trige-Ølsted Fællesråd Steen Edeling edeling@webspeed.dk
Trøjborg Fællesråd Niels Chr. Sidenius n.c.sidenius@outlook.dk
Vejlby Fællesråd Kaj Jochumsen og Niels Eisum kajjochum@gmail.com og niels@eisum.dk
Viby Fællesråd Hans Peter Mehlsen mehlsen53@gmail.com
Åbyhøj Fællesråd Poul B. Schou poulbschou@gmail.com

 

Se fællesrådenes grænser i en kortløsning via nedenstående link. Du finder grænserne i temavælgeren yderst til venstre, under Administration -> Distrikter

Se fællesrådenes grænser på kortet her

Hvis et fællesråd brug for oplysninger fra - eller en indgang til de forskellige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, kan man henvende sig til fællesrådenes kontaktpersoner.

Ansøgning om til tilskud

I slutningen af hvert år kan fællesrådene indsende en ansøgning til Aarhus Kommune om tilskud for det kommende år. Tilskuddet til det enkelte fællesråd fastsættes af Teknik og Miljø på baggrund af blandt andet en vurdering af fællesrådenes aktivitetsniveau og antal medlemmer. 

Tilskuddene udbetales i to rater - 1. rate i januar/februar, 2. rate i august/september.

Ansøgningsfristen meddeles direkte til fællesrådene. 

Den vil også blive annonceret her på siden.

Ansøgning om tilskud til fællesrådene skal indeholde følgende oplysninger:

  • Referat og beretning inkl. bilag fra det seneste års ordinære/ekstraordinære generalforsamling,
  • En oversigt over de foreninger, grundejerforeninger mv. fra lokalområdet, der er medlemmer af fællesrådet
  • Kontaktperson for Fællesrådet
  • Fællesrådets bankkonto
  • CVR-nummer (alternativt CPR-nr.)  

Sådan fastlægges den samlede støtte til fællesrådene

I Aarhus Kommunes budget er der afsat et årligt beløb til at støtte fællesrådenes arbejde.

Byrådet fastlægger den samlede økonomiske støtte til fællesrådene i forbindelse med vedtagelsen af årets budget.

Ud over de direkte kommunale tilskud kan fællesrådet frit søge pulje- eller projektmidler. De er dog i reglen knyttet til helt specifikke formål og er ikke forbeholdt fællesrådene. 

Krav til fællesrådets vedtægter

For at opnå tilskud er der følgende krav til fællesrådets vedtægter:

Formål
Formålsparagraffen skal sikre, at fællesrådet støtter en bred vifte af foreninger i det lokale område, samt at fællesrådet har til opgave at være områdets talerør over for kommunen.

Udelukkelse
Begrundelse for afslag på optagelse i fællesrådet skal fremgå.

Revision
Fællesrådets revisor skal være uafhængig af fællesrådets bestyrelse.

Ophør
Det skal fremgå, hvad der sker med fællesrådets formue i tilfælde af fællesrådets ophør.

Om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for fællesrådene i Aarhus skal medvirke til at formidle samarbejdet mellem fællesrådene og Aarhus Kommune. 

Der afholdes møde med Teknik og Miljø 3-4 gange årligt eller efter behov.

Dagsordenen er åben for alle møderne, ligesom der tages referat. Orientering af alle fællesråd sker ved, at referatet lægges på Aarhus Kommunes hjemmeside.

På det årlige seminar i marts giver arbejdsgruppen en kort redegørelse for gruppens arbejde siden sidste seminar.

Teknik og Miljø stiller sekretariatsfunktion til rådighed for udvalget.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppen for fællesrådene har til opgave 

  • at formidle samarbejdet mellem fællesrådene i Aarhus Kommune på områder, hvor fællesrådene ønsker det.

  • at medvirke til samarbejdet mellem et enkelt fællesråd/fællesrådene og Aarhus Kommune i samarbejde med Teknik og Miljø

  • at tilrettelægge seminarer og konferencer for fællesrådene

  • at drøfte og forhandle forhold, som det pålægges arbejdsgruppen på et seminar for fællesrådene


Valg af Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen består af 4 personer valgt blandt repræsentanterne for fællesrådene i forbindelse med det årlige seminar for fællesrådene. Der må kun vælges ét medlem fra hvert fællesråd. 

Hvert medlem vælges for en periode af 2 år, sådan at 2 medlemmer vælges på lige årstal, og 2 vælges på ulige årstal. Ved forfald i utide afgøres eventuel fortsættelse i udvalget ved forhandling i arbejdsgruppen eller ved lodtrækning.   

Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten inddrages i arbejdet og må ikke vælges fra et fællesråd, som allerede er repræsenteret ved et ordinært medlem.

Den aktuelle arbejdsgruppe

(valgt på fællesrådsseminaret den 2. maj 2023)

Søren Wichmann Matthiessen (Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd)
E-mail: formand@hhs8270.dk

Henrik Olsen (Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd)
E-mail: frederiksbjergoglangenaes@gmail.com

Robert Møldrup Axelsen (Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd)
E-mail: Robert.moldrup.axelsen@gmail.com

Karen Yde (Stavtrup fællesråd)
E-mail: ky@stavtrup.dk

Suppleant: Tina Petersen (Kolt-Hasselager Fællesråd)
E-mail: tkp1967@gmail.com

2022 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

2021 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

2020 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

2019 Referater fra møder i arbejdsgruppen for fællesråd

2018 - Referater fra møder i arbejdsgruppen for fællesråd

2017-Referater arbejdsgruppen for fællesrådene

 

2016-Referater fra arbejdsgruppen for fællesrådene

Sædvanligvis afholdes det årlige fællesrådsseminar hvert forår, hvor samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene drøftes, og hvor fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer. Fællesrådsseminaret er ligeledes rammen om det årlige valg til arbejdsgruppen for fællesrådene.

I oktober måned hvert år afholder Teknik og Miljø et møde med fællesrådene, hvor der orienteres om aktuelle tiltag i afdelingen.

Desuden afholdes et årligt Formandsmøde i januar/februar, hvor alle fællesrådsformænd har mulighed for at orientere hinanden om igangværende projekter og emner af fælles interesse.

2. maj 2023 - Fællesrådsseminar

14. oktober 2021 - Fællesrådsseminar

Pga. Corona-situationen blev fællesrådsseminaret aflyst i 2020, og i 2021 er seminaret udsat til torsdag d. 14. oktober. Derfor har vi valgt at få produceret et par oplæg til jeres orientering:

Stadsarkitekt Anne Mette Boye med en opdatering på arbejdet omkring arkitekturpolitik mv 

Kommuneplanchef Lars Høeberg med seneste nyt om de mange temaplaner, der arbejdes med pt

 

4. marts 2019 - Fællesrådsseminar

2018-6. marts-fællesrådsseminar

2017-2. marts-fællesrådsseminar

I oktober måned afholder Teknik og Miljø et årligt møde med fællesrådene, hvor der orienteres om aktuelle tiltag i afdelingen. Endvidere har Trafik og Veje et årligt områdemøde med fællesrådene, hvor lokale vejforhold drøftes, inden der fremsendes byrådsindstilling vedrørende næste års budget.

Planlagte præsentationer fra aflyst fællesmøde med Teknik og Miljø 17. november 2020

Se økonomichef Michael Johanssons præsentation

Se anlægschef Trine Buus Karlsens præsentation

 

21. oktober 2020 - Fællesrådseminar (AFLYST)

Fællesrådsseminar 21. oktober 2020 er aflyst

Fællesmøde med Teknik og Miljø vedr. vejharmonisering 26. februar 2020

Fællesmøde med teknik og miljø 10. oktober 2019

 

Fællesmøde med Teknik og Miljø 9. oktober 2018
Fællesmøder 2017

 

2016-Dialogmøder mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

 

2016-Temamøde med fællesrådene

Lokalsamfundsbeskrivelser

I Aarhus er der 24 lokalsamfund. Parallelt med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 har de lokale fællesråd udarbejdet lokalsamfundsbeskrivelser, hvor de har beskrevet deres lokalsamfund og deres visioner for områderne.

Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser bliver inddraget, når der sker udvikling i de enkelte lokalområder.

Læs fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser

Vejledning til fællesråd i Aarhus Kommune vedr. GDPR - håndtering af medlemmers persondata

Fællesrådenes behandling af personoplysninger, fx om medlemmerne, er omfattet af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Det vil med andre ord sige, at fællesrådene er ansvarlige for at behandle de-res medlemmers persondata korrekt.

Se detaljer i vedhæftede dokument

Der er tegnet en fælles arrangøransvarsforsikring for fællesrådene i Aarhus Kommune

Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skade på person og ting, som kan opstå i forbindelse med afholdelse af arrangementer inden for fællesrådenes arbejdsområde/virke.

Du kan læse om forsikringens betingelser her:  Betingelser nr (aarhus.dk).

Anmeldelsen udfyldes og sendes – anført følgende policenummer (511010).

Selvrisiko dækkes af fællesrådet, som er involveret i skaden.

For yderligere information, kontakt gerne:

Medborgerskab
faellesraad@mtm.aarhus.dk