Helhedsplan 2.0 for Nye fastlægger de overordnede rammer for udvikling af en ny bydel på et primært privatejet areal omkring et letbanestop syd for landsbyen Elev i Aarhus Nord, herunder grundlag for den nye skole for Elev og Nye.

Byrådet har tidligere vedtaget, at en revideret helhedsplan for Nye skal godkendes, inden yderligere lokalplaner kan vedtages.

Helhedsplan 2.0 omfatter forslag til placering af skole/lærings- og aktivitetsbyggeri med tilhørende 12 daggrupper og 1 kunstgræsbane og 3 græsbaner.

Planlægningen har fokus på en blandet by med afsæt i bæredygtighed, landskab, værdiskabende vandhåndtering, fællesskaber og en bymæssighed, der skaber afsæt for en levende og mangfoldig by med et bredt udbud af boliger og plads til liberale erhverv.

Arealet omfattes af kommuneplanramme 270610BL, der fastslår at:

”Forinden der kan udarbejdes kommuneplantillæg og byggeretsgivende lokalplaner for dele af området, skal der fastlægges en overordnet bystruktur og fastlægges et mål for indbyggertallet og antallet af arbejdspladser m.v.”

Helhedsplanen fra 2011 ligger til grund for Lokalplan 1016 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 25 for Etape 1 i Nye, begge vedtaget i 2016. Etape 1 er under opførelse. Den samlede byudvikling forventes at forløbe over 30-40 år og er i Helhedsplan 2.0 for nuværende estimeret til 13.500 borgere.

Der har været gennemført en forudgående offentlig høring fra den 5. marts til den 26. marts 2020 med henblik på et evt. behov for udvidelse af kommuneplanrammen i forhold til kunstgræsbane (teknisk anlæg) ved den kommende skole.

Helhedsplanen er godkendt på Byrådsmødet den 18. august 2021.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport samt andre bilag.

Helhedsplanen - Klik her

Miljørapport - Klik her

Bilag A til HHP 2:0 Nye, Tæthed - Klik her

Bilag B til HHP 2:0 Nye, Erhvervsstrategi - Klik her

Bilag C til HHP 2:0 Nye, Parkeringsstrategi - Klik her

Bilag D til HHP 2:0 Nye, Etape 2 - Klik her

Bilag E til HHP 2:0 Nye, Landskab - Klik her

Gellerup er under udvikling fra et udsat boligområde til en attraktiv, blandet bydel, der åbner sig mod resten af Aarhus. Læs mere om Helhedsplanen for Gellerup på www.helhedsplangellerup.dk

 

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

Helhedsplanen igangsættes efter sommerferien 2021 og skal, med afsæt det eksisterende perspektivområde øst for Harlev og koblingen til den eksisterende by, tage afsæt i en analyse af stedets kvaliteter, potentialer og udfordringer.


Helhedsplanen skal således levere planlægningsmæssige hovedgreb for, hvordan Harlev kan udvikles med et stort nyt område mod øst og sikre sammenhæng med Harlev, landskab, natur, miljø, grundvandssikring, klimatilpasning, infrastruktur mm.

Helhedsplanen skal forholde sig til sammenhængen med det eksisterende Harlev og med udviklingen af Årslev mod øst, hvor der ligeledes udarbejdes en helhedsplan.

Byrådet har i 2019 besluttet at igangsætte udviklingen af Aarhus Stadion og området omkring. Igangsætningen sker på baggrund af Vision Kongelunden, som beskriver en styrkelse af det bynære og rekreative område samt et nyt moderne fodboldstadion.

Med forankring i Borgmesterens afdeling, har Aarhus Kommune oprettet Kongelundens Sekretariat, der frem mod 2025 skal indfri visionerne om Kongelunden.

Du kan læse mere om projektet på Kongelundens Sekretariats egen hjemmeside. Kongelunden.aarhus.dk

Som en del af aftalen om udsatte boligområder (2018) blev det besluttet, at der i risikoområder skal laves handleplaner med mulighed for fysisk udvikling. Langkærparken er ét af disse områder.

Langkærparken har tidligere været på ghettolisten og var i 2018 tæt på at komme det igen. Langkærparken er kategoriseret som et udsat boligområde i kategoriseringsmodellen for 2020. Langkærparken er renoveret for ca. 850 mio.kr. frem mod 2016. I 2018 blev der opstartet en handleplan for Langkærparken med fokus på bl.a. beskæftigelsestiltag og udlejningsredskaber.

Med dette afsæt har der været afholdt to workshops med deltagelse af en række lokale interessenter og borgere i Tilst/Langkær. På den baggrund er der udarbejdet en skitseplan for et mere sammenhængende Tilst ift. det fysiske spor. Skitseplanen er vedtaget af Aarhus Byråd den 26. august 2020. Byrådet har efterfølgende med den 10-årige anlægsplan afsat ca. 100 mio.kr. til at realisere skitseplanen for Tilst/Langkær. Indsatserne i fase 1 er implementeret, og omhandler beskæftigelse og udlejningsværktøjer.

Fase 2 er i gang/igangsættes i nærmeste fremtid: 1) etablering af ny dagtilbudsafdeling ved Tilst skolevej, 2) trafikale tiltag, 3) beskæring og belysning, 4) udarbejdelse af en plan for Tilst skole og 5) styrkelse af social sammenhængskraft.

Fase 3 initiativerne er langsigtede og drejer sig om opgradering af skolen, evt. flytning og udvikling af regnvandsbassin til rekreativt område, sammenhængende landskab og beplantning med nye mødesteder, udvikling af arealer og fortætning på begge sider af Tilst Skolevej, udvikling af sport og fritidsområdet m.m.

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

I forbindelse med at arkitektskolen flytter fra Nørreport samt et øget behov for at klimasikre området, åbnes der for nye muligheder. Nørreport helhedsplan er under udarbejdelse og skal arbejde med at styrke de rekreative og grønne kvaliteter omkring Nørreport samt indtænke nye kulturelle tilbud og aktiviteter til gadelivet. Helhedsplanen for Nørreport kommer til at sætte de overordnede rammer for, hvordan bygninger, trafikale systemer og miljømæssige forhold kan udvikles på en klog og bæredygtig måde med særlig respekt for de eksisterende bymiljøer.

Forslaget til helhedsplanen for Nørreport - "Et nyt Nørreport" blev godkendt på byrådsmødet den 2. december 2021

Se referatet her

Helhedsplanen er i høring fra den 11. januar til den 8. marts 2022.

Et nyt Nørreport | Høringsportalen - Aarhus kommune

 

Arbejdet med helhedsplanlægning omkring Olof Palmes Allé tager udgangspunkt i Kommuneplan 2017 og byrådets fokus på en række prioriterede vækstakser med særlig betydning for byens profil som vækstdriver. I vækstakserne ser byrådet særlige potentialer for synergieffekter ved at samle funktioner, mennesker og arbejdspladser. Samtidig ses der mulighed for meget tættere bebyggelse i fremtiden. Byudvikling i området ved Olof Palmes Allé har et særligt potentiale i forhold til at udvikle langs letbanen og gøre letbanestoppestederne til urbane samlingspunkter for området.

På baggrund af henvendelser fra grundejere/bygherrer med ønske om udvikling af grunde langs Olof Palmes Allé, ønsker Plan, i tæt samarbejde med interesserede grundejere/bygherrer fra området, at udarbejde en helhedsplan, der skal danne grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning.

En række interesserede grundejere/bygherrer fra området er gået sammen om udarbejdelsen af et visionsoplæg for deres del af området ved Olof Palmes Allé, der omfatter ejendommene Olof Palmes Allé 35-49 og Brendstrupgårdsvej 21-29. Dette visionsoplæg er fremsendt som høringssvar i høringsperioden for ’Temaplan for erhvervsarealer’ i foråret 2020. Link til høringssvaret: Forslag om omdannelse og fortætning i Olof Palmes Allé-kvarteret

Med afsæt i det fremsendte visionsoplæg for en del af området omkring Olof Palmes Allé, er der igangsat en planproces for udarbejdelse af en helhedsplan for området.

Afgrænsningen for helhedsplanen består af en ydre afgrænsning, defineret ud fra letbanens stoppesteder ved Vandtårnet/Ringvejen, Nehrus Allé og Olof Palmes Allé (med en radius på 500 meter) og en indre afgrænsning defineret af Randersvej, Brendstrupsgårdsvej, Vestereng, Ringvejen og Randersvej. Den ydre afgrænsning er skåret til omkring letbanens stoppested ved Vandtårnet/Ringvejen, da denne helhedsplan ved Ringvejen støder op til helhedsplanen for Randersvej, der er defineret ud fra letbanens stoppesteder langs Randersvej. På den måde fungerer denne helhedsplan, som en slags forlængelse af helhedsplanen for Randersvej.

Helhedsplanens hovedformål er at give mulighed for udvikling af området med byrådets prioritering af byudvikling i de udpegede vækstakser, så der skabes grundlag for en spændende og multifunktionel bydel med plads til flere nye beboere, flere arbejdspladser og ikke mindst de nødvendige servicetilbud og funktioner.

Formålet er at lave strategisk helhedsplanlægning og finde løsninger for hele området, som de efterfølgende lokalplaner ikke kan løse alene. Helhedsplanen skal så at sige definere ’spillepladen’ for den samlede omdannelse og udvikling af området som grundlag for de efterfølgende lokalplanprocesser.

Aarhus Byråd har udvalgt Randersvej, som en af Aarhus’ vækstakser. Særligt området omkring Christiansbjerg på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen, har potentiale for at kunne fornyes på en måde, der kan skabe mere og bedre by, og være hjem for mange fremtidige aarhusianere.

Helhedsplanen sætter de helt overordnede rammer for, hvordan områdets sammenhængskraft skal styrkes, bygninger skal bygges, trafikale systemer skal struktureres og hvordan de miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden. I planen gør vi en indsats for, at områderne omkring letbanestoppene omdannes til mødesteder med hver deres identitet. Letbanestoppene skal fungere som steder, hvor man har lyst til at blive hængende, når man stiger af letbanen, eller stoppe op og få vejret på cykelturen op ad Randersvej.

Forslaget til helhedsplanen for Randersvej - "Randersvej skal samle Christiansbjerg" blev godkendt på Byrådsmødet den 15. december 2021.

Se referatet her

Helhedsplanen er i høring fra den 7. april til den 2. juni 2022.

Randersvej skal samle Christiansbjerg | Høringsportalen - Aarhus kommune

Det centrale Åbyhøj skal være et sted, som kvarterets borgere og erhvervsdrivende oplever som et godt og velfungerende by- og boligområde, med nærhed til et varieret udbud af forskellige butiksfunktioner, rammet inde af attraktive og lettilgængelige byrum og parkarealer. Åbyhøjs centrum er gennem årerne blevet nedslidt, men det er ønsket at det fortsat, i en revitaliseret form, kan danne rum for det gode byliv. Det kræver et nyt plangrundlag, der tager udgangspunkt i områdets identitet, særlige bystruktur og arkitektur. Det er ambitionen, at vi med sådan et værktøj kan skabe mulighed for at forny sammenhængskraften på langs og på tværs af Silkeborgvej.

Målet med helhedsplanlægningen, som indeholder en rammesætning, strategier og guidelines -”hvad vil vi arbejde for” - også er et kommuneplantillæg med mere retvisende bestemmelser for centerområdet - og som skal være med til at lette den generelle sagsgang for tiltag i området. Det er hensigten, at de mere detaljerede bestemmelser i tillægget kan være medvirkende til at mindske antallet af lokalplaner og at man med hele planen vil være i stand til at skabe et grundlag for en fælles forventning for det liv, vi gerne ser i Åbyhøj centrum, i sammenhæng med resten af kvarteret.

Helhedsplanen og Kommuneplantillægget kan ses her

Bemærk: For at se Helhedsplanen optimal, skal man åbne den i Edge, vælge "Tosidet" (under "Sidevisning" øverst) og vælge "Vis forsiden separat".

Forslaget til Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 118, Centerområdet langs Silkeborgvej blev godkendt på byrådsmødet den 19. januar 2022 - Se referatet her

Aarhus Kommune har igangsat udviklingen af arealerne omkring Skæring Planteskole. På baggrund heraf er der igangsat dels arbejde med en helhedsplan for nærområdet omkring Skæring Planteskole (også kaldet Skæring Nord), og dels arbejde med en udviklingsplan for det kommunalt ejede område omkring Skæring Planteskole.

Det er Aarhus Kommunes ønske at lave en planlægning der tager afsæt i områdets eksisterende kvaliteter, historie og rekreative værdier, og tilstræber at videreføre disse i områdets fremtidige udvikling. Området forventes altovervejende bebygget med boliger i kombination med offentlige funktioner.

Det kommunale udviklingsområde udgør et areal på ca. 123.000 m2, og strækker sig fra Skæring Planteskole i nord til arealerne omkring Føtex ved Skæring Hedevej i syd.

Undervejs i processen har der været afholdt borgermøde og en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanens rammer for området. Debatoplægget kan ses her.

Forslag til helhedsplan og udviklingsplan er under udarbejdelse.

Helhedsplanen for Viby Syd arbejder med en bred og styrket indsats i området. Det indebærer blandt andet en social helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, nye udlejningsregler og en række fysiske forandringer.

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

 

 

 

 

 

Aarhus Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af Aarhus Kommuneplan 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Årslev. Formålet med helhedsplanlægningen er at sikre den overordnede sammenhæng i hele området, før det bliver muligt at lave nye lokalplaner og kommuneplantillæg, der skal fungere som grundlag for den kommende byudvikling. 

Helhedsplanlægning i Årslev handler om at skabe en moderne landsby i naturen, hvor der er fokus på:

  • at regnvand håndteres på terræn, 
  • at natur og by smelter sammen, 
  • at der er arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed i byggeriet
  • at byggeriets fodaftryk minimeres, så der er rum og plads til aktive grønne fællesskaber 

Aarhus Kommune har i efteråret 2020 samarbejdet med borgere, ejere og projektudviklere for at få klarlagt deres ønsker og drømme for Årslev. Sideløbende er der arbejdet med at afdække områdets tekniske udfordringer. Senest er det besluttet, at afgrænsningen af udviklingsområdet skal ændres, så der er mere afstand til naturområdet ved Årslev Engsø. Det er desuden besluttet at byggeriernes højder syd for Skibbyvej skal begrænses til maks. 2-3 etager. 

Helhedsplanen går nu ind i den afsluttende fase, hvor alle oplysninger sammenfattes. Når helhedsplanen er færdig, bliver den sendt i offentlig høring. I høringsfasen er det muligt at fremsende bemærkninger og indsigelser til planen og der afholdes et offentligt borgermøde.

Årslev Den nye afgrænsning
Årslev Notat om borgerinddragelse
Årslev Processpil

Status 8. oktober 2021:

Helhedsplanen afventer den politiske behandling af temaplanen Arealer til alle boligtyper. Helhedsplanlægningen vil blive genoptaget så snart, det er muligt. Per Lüchtemeier overtager projektledelsen på helhedsplanen efter Sine Rauff Schultz. Per kan kontaktes på lupe@aarhus.dk

Referat fra workshop afholdt maj 2021 - klik her

----------------

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 besluttede Aarhus Byråd, at der skulle udarbejdes en helhedsplanlægning for Hjortshøj.

I 2020 har Aarhus Kommune således i samarbejde med lokale borgere, foreninger og erhvervsdrivende i Hjortshøj gjort det indledende arbejde til en helhedsplan for Hjortshøj. Helhedsplanen skal samle byens eksisterende kvaliteter, historie og identitet som fundament for byens fremtidige udvikling.

Vores researcharbejde startede med et åbent bykontor i februar 2020. Her var mere end 120 engagerede borgere forbi til en snak om byens kvaliteter og ønskerne til fremtidens Hjortshøj. Kort tid efter satte Covid19 og forsamlingsforbuddet en stopper for den brede borgerinddragelse, og vi har derfor måtte fortsætte arbejdet med en mindre gruppe repræsentanter fra fællesråd og foreninger.

Kommuneplanrammerne giver mulighed for, at der over de næste 12 år kan bygges mellem 5-700 boliger. Helhedsplanen har særligt fokus på de ubebyggede kommuneplanlagte områder for på den måde at sikre fremtidige boligområder af høj kvalitet i godt samspil med den eksisterende by.

Herunder kan du finde materiale fra de afholdte borgermøder og følge med i processen for Helhedsplanarbejdet

Opsamling på åbent bykontor i februar 2020 finder du her.

Stadsarkitektens præsentation fra borgermødet d. 28. september 2020 finder du her.

Projektlederens præsentation fra borgermødet d. 28. september 2020 finder du her.

Referat fra borgermøde og workshop d. 28. september 2020 finder du her.

Klik her, og se en procespil for arbejdet med Helhedsplan Hjortshøj.

Udviklingsplanen indebærer en fysisk omdannelse af Bispehaven og de omkringliggende områder, og er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig. Læs udviklingsplanen nedenfor.

For yderligere informationer kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk